Policy

 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Möllebackens Juridika AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Denna policy är upprättad efter gällande dataskyddslagstiftning. Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Grund för behandling

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Behandlingen har sin rättsliga grund ibland annat dataskyddsförordningen och bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

 

Utlämning av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt, vilket innebär att utlämnande sker med stor restriktivitet.
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits med den registrerade.
Personuppgifter kan dock komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Personuppgifter kan också lämnas ut för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till sakkunniga, domstolar, försäkringsbolag och andra externa parter för att fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder. Vi söker i görligaste mån den registrerades samtycke före personuppgifter lämnas ut.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturans förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att konstandsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakt

Kontakta oss via e-post på adress info@juridika.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Erika Erlandsson
Möllebacken
273 33 Tomelilla
040 23 21 11

Personuppgiftsansvarig är Möllebackens Juridika AB, kontaktuppgifter som ovan.